info@www.footgolfminnesota.com
+84 (0) 28 7302 5772

L?u y Pháp ly

Ch? s? h?u c?a ph??ng ti?n truy?n th?ng và tên mi?n lawyer-vietnam:

Grünkorn & Partner Rechtsanwaltsgesellschaft

??a ch? tr? s? chính: Uchtenhagenstrasse 26,16259 Bad Freienwalde, CHLB ??c
Lu?t s? ?i?u hành: Wolfram Grünkorn
Tel.: +49 33472 5998090
Fax: +49 33472 5998099
Email: Wolfram.Gruenkorn@www.footgolfminnesota.com

C? quan có th?m quy?n giám sát:

Rechtsanwaltskammer des Landes Brandenburg
http://www.rak-brb.de
Grillendamm 2, 14776 Brandenburg an der Havel, CHLB ??c
Tel.: +49 3381 25 33 0
(Wolfram Gruenkorn)
Email: Wolfram.Gruenkorn@www.footgolfminnesota.com

C?ng ty Lu?t TNHH Grünkorn & Partner (C?ng ty Lu?t n??c ngoài)

??a ch? tr? s? chính: L?u 12, Tòa nhà TMS, 172 Hai Bà Tr?ng, Qu?n 1, Thành ph? H? Chí Minh, Vi?t Nam
??ng ky ho?t ??ng t? ngày 28 tháng 02 n?m 2014
Gi?y ??ng ky ho?t ??ng s?: 61/TP/?KH?
MST: 0312677781
Tel: +84 28 7302 5772
Fax: +84 28 6261 8218
Email: info@www.footgolfminnesota.com
Giám ??c: Mr. Wolfram Gruenkorn
(Lu?t s? n??c ngoài, t?i Vi?t Nam)

C?ng Ty WTS Tax Viê?t Nam

??a ch? ??ng ky: L?u 12, TMS Building, 172 Hai Bà Tr?ng, Qu?n 1, Thành ph? H? Chí Minh, Vi?t Nam
??ng ky ngày 07 tháng 05 n?m 2007 (tên g?i c? là C?ng ty TNHH T? v?n G&P Vi?t Nam, thay ??i gi?y ch?ng nh?n ??ng ky doanh nghi?p?l?n th? 10 ngày 06 tháng 06 n?m 2017 v?i tên C?ng ty TNHH World Tax Services Vi?t Nam)
M? s? doanh nghi?p: 0304997717
C?p b?i S? K? ho?ch và ??u t? thành ph? H? Chí Minh.
Tel: +84 28 7302 5771
Fax: +84 28 7302 5775
Email:?info@wtsvietnam.com
Ch? t?ch c?ng ty: ?ng Wolfram Wilbert Grünkorn

Các quy t?c ?ng x? chuyên m?n sau ?ay s? có hi?u l?c:

  • Berufsordnung (BORA)
  • Fachanwaltsordnung (FAO)
  • Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO)
  • Berufsregeln der Rechtsanw?lte der Europ?ischen Gemeinschaft
  • Gesetz über die T?tigkeit europ?ischer Rechtsanw?lte in Deutschland (EuRAG)

B?n có th?m tìm th?y nh?ng quy t?c này t?i trang www.brak.de theo liên k?t “Berufsrecht”.
Ngoài ra, các quy t?c ?ng x? chuyên m?n c?a Vi?t Nam c?ng ???c áp d?ng.

?i?u kho?n s? d?ng

Toàn b? n?i dung c?a trang th?ng tin ?i?n t? này thu?c quy?n s? h?u và quy?n qu?n ly c?a C?ng ty Lu?t TNHH Grünkorn & Partner và ???c b?o v? theo quy ??nh c?a pháp lu?t v? S? h?u trí tu?. Quy khách có quy?n t?i các n?i dung này ?? s? d?ng cho cá nhan nh?m m?c ?ích phi th??ng m?i nh?ng m?i s?a ??i hay sao chép ??i v?i nh?ng n?i dung này ??u kh?ng ???c ch?p nh?n. Nh?ng n?i dung này s? kh?ng b? sao chép hay s? d?ng khác quy ??nh ? trên d??i b?t k? hình th?c nào.
Vi?c s? d?ng trang th?ng tin ?i?n t? này ph?i phù h?p v?i quy ??nh pháp lu?t Vi?t Nam.

B?o m?t:

Nh?m cung c?p d?ch v? t?t h?n, chúng t?i có th? thu th?p m?t s? th?ng tin cá nhan t? ng??i dùng d??i nhi?u hình th?c, bao g?m nh?ng kh?ng gi?i h?n khi quy khách ghé th?m trang th?ng tin ?i?n t? c?a chúng t?i, ??ng ky thành viên ho?c ??ng ky nh?n B?n tin m?i. Chúng t?i kh?ng chia s?, bán, trao ??i ho?c cho thuê nh?ng th?ng tin này cho b?t k? bên nào khác tr? tr??ng h?p b?t bu?c theo quy ??nh c?a pháp lu?t.

?i?u kho?n v? trách nhi?m:

Nh?ng liên k?t ???c cung c?p theo ?ay ch? nh?m m?c ?ích t?o s? thu?n ti?n và cung c?p th?ng tin và kh?ng th? hi?n s? xác nh?n hay ch?p thu?n c?a chúng t?i v? b?t k? s?n ph?m, d?ch v? ho?c y ki?n c?a b?t k? doanh nghi?p, t? ch?c ho?c cá nhan nào. Chúng t?i kh?ng ch?u b?t k? trách nhi?m nào v? tính chính xác, tính h?p pháp ho?c v? n?i dung c?a nh?ng liên k?t bên ngoài ho?c các liên k?t sau ?ó. Vui lòng liên h? tr?c ti?p nh?ng trang th?ng tin c?a các liên k?t bên ngoài này v? m?i v?n ?? liên quan ??n n?i dung c?a nh?ng trang này.

CONTACT US

By filling in this form, you are not engaging to us.