info@www.footgolfminnesota.com
+84 (0) 28 7302 5772

Gi?i Thi?u

V?i ??i ng? h?n 20 thành viên, chúng t?i cung c?p d?ch v? tr?n gói cho các khách hàng c?a chúng t?i t?i v?n phòng ? thành ph? H? Chí Minh và Hà N?i. ??i v?i t?ng khách hàng, chúng t?i s? ch? ??nh m?t nhóm chuyên d?ng ?? ?áp ?ng d?ch v? ?úng theo nhu c?u c? th? c?a khách hàng.

??I NG? T? V?N PHáP LY

?ng Wolfram Grünkorn

Lu?t s? ?i?u hành t?i C?ng ty Lu?t TNHH Grünkorn & Partner và Ch? t?ch C?ng ty TNHH World Tax Services Vi?t Nam

C? Nguy?n Th? Qu?nh Nh?

Lu?t s? C?ng s? Cao c?p

C? Ph?m Thùy Trang

T? v?n Pháp ly

C? Nguy?n Th? Th?o Nguyên

T? v?n Pháp ly

C? V? Th? Ng?c Lan

T? v?n Pháp ly

C? Nguy?n Th? Hoài Ph??ng

T? v?n Pháp ly

C? Nguy?n Th? H?ng Nga

T? v?n Pháp Ly

C? Nguy?n Th? H?ng

Tr? ly Pháp ly

C? Nguy?n Th? Khánh Linh

Tr? ly Pháp ly

C? ?? Th? H??ng Th?o

Tr? ly Pháp ly

C? ?ào T??ng Vy

Tr? ly Pháp ly

C? V? Th? Xuy?n

Tr? ly Pháp ly

B? PH?N K? TOáN

C? V? Th? H?ng Minh

K? toán c?p cao

C? Nguy?n Th? Thu Thúy

K? toán c?p cao

C? Tr??ng Hoàng Bích Dung

K? toán c?p cao

C? Nguy?n Th? Nh? Ng?c

K? toán

C? Nguy?n Th? H?

K? Toán

B? PH?N V?N PHòNG

C? Lê Th? Thanh Di?u

Nhan viên Marketing

C? Nguy?n ??c Nga

Qu?n ly V?n phòng

C? Hoàng Yên Th?

Nhan Viên Hành Chánh

LIêN H?

Vui lòng liên h? bên d??i n?u b?n có cau h?i ho?c c?n s? h? tr? c?a chúng t?i.