info@www.footgolfminnesota.com
+84 (0) 28 7302 5772

??i Tác

WTS Global – our international network– là m?t t?p ?oàn qu?c t? chuyên cung c?p các d?ch v? t? v?n “chìa khóa trao tay” tr?n gói cho các ho?t ??ng kinh doanh ?a qu?c gia c?a khách hàng. WTS Global x?p v? trí s? 01 sau “big 4” v? doanh thu trong l?nh v?c t? v?n thu?.

Lorenz & Partners là m?t c?ng ty lu?t qu?c t? v?i ??i ng? lu?t s? và chuyên gia t? v?n v? kinh doanh có tr? s? t?i Bangkok, ???c thành l?p và ho?t ??ng t? n?m 1955, chuyên m?n trong l?nh v?c pháp ly, thu? và t? v?n doanh nghi?p cho các c?ng ty n??c ngoài ??u t? vào khu v?c ??ng Nam á.

CTRMS – Customs, Trade & Risk Management Services là m?t t?p ?oàn l?n chuyên t? v?n t?t c? các v?n ?? liên quan ??n H?i quan trên toàn th? gi?i và có v?n phòng t?i Vi?t Nam.

Trustlaw là d? án ???c th?c hi?n b?i Thomson Reuters Foundation. ??n nay d? án ?? cung c?p d?ch v? pháp ly mi?n phí cho h?n 1700 t? ch?c phi chính ph? và doanh nghi?p x? h?i t?i h?n 170 qu?c gia. Chúng t?i t? hào là m?t thành viên c?a d? án.

LIêN H?

Vui lòng liên h? bên d??i n?u b?n có cau h?i ho?c c?n s? h? tr? c?a chúng t?i.