info@www.footgolfminnesota.com
+84 (0) 28 7302 5772

D?ch V?

T? v?n ??u t? và qu?n tr? doanh nghi?p

Chúng t?i chuyên t? v?n các c? h?i ??u t?, chu?n b? nghiên c?u th? tr??ng và y ki?n t? các chuyên chuyên gia.

 • L?p d? án ??u t? và thành l?p c?ng ty
 • Sáp nh?p và mua bán doanh nghi?p
 • Kinh doanh b?t ??ng s?n
 • Kinh doanh th?c ph?m và ?? u?ng

H?p ??ng

Chúng t?i chuyên so?n th?o, ?i?u ch?nh v?n b?n và h?p ??ng pháp lynh?m ??m b?o tuan th? các yêu c?u v? pháp ly c?ng nh? các yêu c?u v? kinh t?.
So?n th?o và xem xét nhi?u lo?i h?p ??ng bao g?m:

 • Th?a thu?n c? ??ng
 • H?p ??ng nh??ng quy?n th??ng m?i
 • H?p ??ng th??ng m?i
 • Th?a thu?n b?o m?t
 • H?p ??ng h?p tác và liên doanh
 • H?p ??ng vay
 • H?p ??ng d?ch v? và t? v?n
 • H?p ??ng lao ??ng và nhà th?u ph?
 • H?p ??ng phan ph?i và cung ?ng, và
 • Th?a thu?n c?p phép

T? v?n pháp lu?t lao ??ng

 • Xay d?ng và ??ng ky N?i quy lao ??ng
 • So?n th?o và ki?m tra h?p ??ng lao ??ng
 • So?n th?o và t?ng h?p Báo cáo Lao ??ng ??nh k? theo yêu c?u c?a pháp lu?t cho các c? quan có th?m quy?n
 • Xin phê chu?n v? vi?c s? d?ng lao ??ng n??c ngoài, th? t?c c?p gi?y phép lao ??ng, Th? th?c, Th? t?m trú cho ng??i n??c ngoài làm vi?c t?i Vi?t Nam
 • Ly l?ch t? pháp
 • T? v?n các v?n ?? liên quan Lu?t Lao ??ng

Th? t?c c?p phép

Chúng t?i có th? th?c hi?n các th? t?c xin c?p các gi?y phép c?n thi?t ?? doanh nghi?p thành l?p và ho?t ??ng, bao g?m:

 • Gi?y phép cho nhà ?au t? n??c ngoai
 • Gi?y phép cho nhà th?u n??c ngoài, ví d? nh? trong l?nh v?c xay d?ng
 • Các th? t?c b?t bu?c sau khi ???c c?p gi?y phép
 • Gi?y phép kinh doanh cho các ngành ngh? kinh doanh có ?i?u ki?n

D?ch v? K? toán

 • D?ch v? K? toán phù h?p v?i Tiêu chu?n K? toán Vi?t Nam (VAS)
 • Báo cáo K? toán phù h?p yêu c?u t? ch?c
 • Báo cáo Qu?n tr? n?i b?
 • D?ch v? k? toán tr??ng
 • Giám sát ??i ng? k? toán c?a khách hàng

D?ch v? Thu?

 • D?ch v? v? thu? thu nh?p cá nhan, thu? thu nh?p doanh nghi?p, thu? giá tr? gia t?ng, thu? nhà th?u n??c ngoài và các lo?i thu? khác
 • D?ch v? t? v?n thu?
 • D?ch v? t? v?n tuan th? quy ??nh pháp lu?t v? thu?
 • D?ch v?xác ??nh chuy?n giá

B?n tin

Vui lòng ??ng ky nh?n b?n tin c?a chúng t?i?? c?p nh?t tin t?c m?i nh?t v? thu?, pháp ly và kinh doanh.

??NG KY

?n ph?m

LIêN H?

Vui lòng liên h? bên d??i n?u b?n có cau h?i ho?c c?n s? h? tr? c?a chúng t?i.