info@www.footgolfminnesota.com
+84 (0) 28 7302 5772

C? h?i ngh? nghi?p

C? h?i ngh? nghi?p

Cám ?n b?n ?? quan tam ??n c? h?i làm vi?c v?i chúng t?i!

Tùy vào t?ng th?i ?i?m, chúng t?i s? tuy?n d?ng nh?ng ?ng viên phù h?p cho m?t s? v? trí c? th?. Trong tr??ng h?p này, Chúng t?i s? ??ng th?ng tin tuy?n d?ng t?i ?ay và th? ?b?n có th? t?i b?n m? t? c?ng vi?c bên d??i.

B?n m? t? c?ng vi?c cho các v? trí c? th?:

Grünkorn & Partner Law

WTS Tax Vietnam

N?u b?n quan tam ??n c?ng vi?c t?i Grünkorn & Partner Law ho?c WTS Tax Vietnam và mu?n liên h? v?i chúng t?i ngay c? khi chúng t?i ch?a có th?ng báo tuy?n d?ng cho v? trí c? th?, h?y g?i ??n ?ng tuy?n bao g?m th? xin vi?c và CV cho chúng t?i ??n recruitment@lawyervietnam.info

N?u b?n mu?n nh?n th?ng tin tuy?n d?ng m?i, vui lòng ??ng ky t?i ?ay.

B?n s? nh?n ???c th?ng báo v? b?n tin tuy?n d?ng m?i c?a chúng t?i.

?

Th?c t?p sinh

Chúng t?i th??ng xuyên m?i các sinh viên trong l?nh v?c k? toán và pháp ly th?c t?p t?i c?ng ty. N?u b?n mu?n ??ng ky th?c t?p, vui lòng g?i ??n ?ng tuy?n bao g?m th? xin vi?c và CV ??n:?recruitment@lawyervietnam.info

?

LIêN H?

Vui lòng liên h? bên d??i n?u b?n có cau h?i ho?c c?n s? h? tr? c?a chúng t?i.