info@www.footgolfminnesota.com
+84 (0) 28 7302 5772
Chào m?ng ??n v?i
C?ng ty Lu?t Grünkorn & Partner
và C?ng ty WTS Tax Vi?t Nam
Chúng t?i chuyên cung c?p các d?ch v? t? v?n pháp ly, t? v?n thu? và t? v?n kinh doanh cho các doanh nghi?p n??c ngoài ??u t? vào khu v?c ??ng Nam á.
Tìm hi?u thêm

GRüNKORN & PARTNER

C?ng ty Lu?t TNHH Grünkorn & Partner có gi?y phép ho?t ??ng t?i Vi?t Nam v?i t? cách là c?ng ty lu?t có v?n ??u t? t? n??c ngoài.
Chúng t?i chuyên cung c?p các d?ch v? t? v?n pháp ly và các d?ch v? liên quan cho các doanh nghi?p Chau ?u có qui m? l?n và v?a ?ang ??u t? ho?c kinh doanh t?i Vi?t Nam.

WTS TAX VIETNAM

C?ng ty TNHH World Tax Services Vi?t Nam ???c c?p phép ho?t ??ng trong l?nh v?c d?ch v? k? toán, d?ch v? k? toán tr??ng và d?ch v? ??i ly thu? t?i Vi?t Nam. Do kh?ng d? dàng có ???c và duy trì gi?y phép này nên r?t ít c? v?n n??c ngoài t?i Vi?t Nam có ???c gi?y phép trong l?nh v?c này ngoài các c?ng ty ki?m toán. Cung c?p nh?ng d?ch v? này mà kh?ng có gi?y phép là kh?ng h?p pháp. Chúng t?i là thành viên c?a m?ng l??i WTS toàn c?u, ho?t ??ng t?i h?n 130 qu?c gia.

D?CH V?

T? v?n ??u t? và qu?n tr? doanh nghi?p

Chúng t?i chuyên t? v?n các c? h?i ??u t?, chu?n b? nghiên c?u th? tr??ng và y ki?n t? các chuyên chuyên gia;?L?p d? án ??u t? và…

Th? t?c c?p phép

Chúng t?i có th? th?c hi?n các th? t?c xin c?p các gi?y phép c?n thi?t ?? doanh nghi?p thành l?p và ho?t ??ng, bao g?m:?Gi?y phép cho nhà ?au t? n??c ngoài…

H?p ??ng

Chúng t?i chuyên so?n th?o, ?i?u ch?nh v?n b?n và h?p ??ng pháp ly nh?m ??m b?o tuan th? các yêu c?u v? pháp ly c?ng nh? các yêu c?u v? kinh t?…

D?ch v? K? toán

D?ch v? K? toán phù h?p v?i Tiêu chu?n K? toán Vi?t Nam (VAS);?Báo cáo K? toán phù h?p yêu c?u t? ch?c;?Báo cáo Qu?n tr? n?i b?; D?ch v? k? toán tr??ng;?Giám sát ??i ng? k? toán c?a khách hàng.

T? v?n pháp lu?t lao ??ng

Xay d?ng và ??ng ky N?i quy lao ??ng;?So?n th?o và ki?m tra h?p ??ng lao ??ng; So?n th?o và t?ng h?p Báo cáo Lao ??ng ??nh k? theo yêu c?u c?a pháp lu?t cho các c? quan có th?m quy?n…

D?ch v? Thu?

D?ch v? v? thu? thu nh?p cá nhan, thu? thu nh?p doanh nghi?p, thu? giá tr? gia t?ng, thu? nhà th?u n??c ngoài và các lo?i thu? khác; D?ch v? t? v?n thu?;?D?ch v? t? v?n…

Thành l?p và phát tri?n

2007: ???c thành l?p v?i tên g?i Lorenz & Partners Vi?t Nam, v?n phòng t?i qu?n 4, thành ph? H? Chí Minh.

2014: ???c ??i tên thành C?ng ty Lu?t TNHH Grünkorn & Partner và ti?p t?c h?p tác v?i Lorenz & Partners và WTS Global.

2016: M? v?n phòng m?i t?i Hà N?i. C?ng ty TNHH World Tax Services Vi?t Nam ??m nhi?m các ho?t ??ng kinh doanh.

2017: Do nhu c?u m? r?ng ho?t ??ng kinh doanh c?ng nh? phát tri?n ??i ng?, chúng t?i chuy?n v?n phòng chính ??n Tòa nhà TMS s? 172 Hai Bà Tr?ng, Qu?n 1, thành ph? H? Chí Minh.

Ph??ng cham

V?i ph??ng cham th?c hi?n “D?ch v? m?t c?a”, chúng t?i cung c?p cho các khách hàng c?a mình các d?ch v? t? v?n t?ng h?p. Quan ni?m c?a chúng t?i là lu?n dành s? quan tam ??c bi?t ??n quy?n và l?i ích c?a khách hàng, vì v?y v?i m?c tiêu ??m b?o tính hi?u qu? trong c?ng vi?c, Chúng t?i s? ?u tiên vi?c ch? ??nh m?t t? v?n viên duy nh?t ti?n hành th?c hi?n toàn b? các c?ng vi?c liên quan t? khau l?p k? ho?ch, x? ly và giám sát m?i v?n ?? liên quan ??n khách hàng ?ó t?i Vi?t Nam. K?t h?p t? nh?ng m?i quan h? h?p tác lau dài gi?a chúng t?i và các ??i tác, c? quan th?m quy?n và các c?ng ty ??a ph??ng, Chúng t?i ?? thành l?p ???c m?t h? th?ng m?ng l??i các m?i quan h? t?t, theo ?ó t?o ?i?u ki?n cho chúng t?i ti?p nh?n và gi?i quy?t các D? án c?a quy khách hàng m?t cách hi?u qu? và theo ?úng m?c tiêu ???c ?? ra.

M?c tiêu thành c?ng v? kinh t? c?a quy khách hàng là ?u tiên hàng ??u c?a chúng t?i. Do ?ó, thay vì ?i theo các th? t?c tiêu chu?n th?ng th??ng, chúng t?i cung c?p cho quy khách hàng d?ch v? t? v?n chuyên bi?t phù h?p v?i t?ng nhu c?u c?a D? án và c?a quy khách hàng. Vì v?y, t? v?n viên th? ly v? vi?c c?a quy khách s? lu?n s?n sàng ?? tr? l?i m?i cau h?i c?a khách hàng vào b?t k? lúc nào – ngay c? th?i gian ngoài gi? làm vi?c hành chính.

??ng ky

Vui lòng ??ng ky nh?n b?n tin c?a chúng t?i ?? c?p nh?t tin t?c m?i nh?t v? thu?, pháp ly và kinh doanh.

??ng ky

?n ph?m

LIêN H?

Vui lòng ?i?n th?ng tin b?t bu?c.
http://www.360w88.com http://www.gastronaughties.com http://www.eatsmiLephotograph.com http://www.goLdLabcoLorado.com http://www.151zc.asia http://www.qizoyinlari.com http://www.bakkenrigsandwells.net http://www.rosannahighton.com http://www.brucerecruitingltd.com http://www.jandjbeautifiers.com http://www.carbonesports.net http://www.gcrepagency.com http://www.sheldonharvey.com http://www.designsonjustice.com http://www.myhomeprotector.com